Thu, 10 / 2019 7:53 am | tailieuhay

Dao động cưỡng bức, dao động cộng hưởng

Một số công thức liên quan đến dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng như biên độ sau, quảng đường vật đi, độ giảm cơ năng…

1 2

Bài viết cùng chuyên mục