Thu, 10 / 2019 7:48 am | tailieuhay

Trong phần này, Tailieuvietnam.com giới thiệu tổng hợp các công thức liên quan đến dao động điều hoà như phương trình dao động điều hoà, biên độ dao động, tần số, chu kì. Động năng, cơ năng của dao động. Tính quảng đường lớn nhất, nhỏ nhất của vật dao động điều hoà trong thời gian t….

Vận tốc trung bình lớn nhất, nhỏ nhất của vật dao động điều hoà trong thời gian t. Tính thời gian vật đi được trong khoảng li độ khác nhau.

Screen Shot 2016-01-22 at 11.42.09 AM

Screen Shot 2016-01-22 at 11.42.46 AM

Xem thêm:  Công thức giải nhanh vật lý 12 năm 2019
Bài viết cùng chuyên mục