Thu, 10 / 2019 7:45 am | tailieuhay

Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng.

Các nội dung bao gồm:

Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsóng, giao thoa sóng, tổng hợp các dao động sóng, dao động cùng pha, dao động ngược pha, công thức tính bước sóng,..

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.34 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.54.48 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.04 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.12 PM

Screen Shot 2016-01-22 at 2.55.28 PM

Xem thêm:  Công thức vật lý đại cương
Bài viết cùng chuyên mục