Tài liệu học tập môn Sinh học

Công thức về cơ chế tự nhân đôi của ADN
Thu, 10 / 2019 8:09 am
Các công thức về tính số nucleotit tự do, số nu cần dùng, số liên kết Hidro, hoá trị Đ-P được hình thành hoặc bị phá vỡ trong quá trình tự nhân đôi củ[...]